Prezes NRL powołał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 roku, sygn. akt K 8/16, zgodnie z którym pytania egzaminacyjne z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), które się już odbyły, podlegają udostępnieniu.

Przepisy art. 16r ust. 12 zd. 2 oraz art. 14a ust. 11 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które ograniczały dostęp do pytań egzaminacyjnych zostały uznane za niezgodne z Konstytucją.

„W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, reprezentując samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadaniem jest, zgodnie z art. 5 ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 522), między innymi podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu lekarza oraz reprezentowanie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu, zwracam się do Pana z prośbą o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej w wersji elektronicznej pytań testowych z egzaminów LEK i LDEK oraz pytań z egzaminu PES ze wszystkich specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych” - napisał Maciej Hamankiewicz.

Prezes NRD podkreślił, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie budzi wątpliwości, że pytania egzaminacyjne powinny być jawne. Wyjaśnia też, że przewidując duże zainteresowanie lekarzy i lekarzy dentystów tymi pytaniami, celowe jest ich umieszczenie w jednym miejscu z możliwością pobrania przez zainteresowanych. Naczelna Izba Lekarska zadeklarowała udostępnienie serwerów celem publikacji testów na swojej stronie internetowej.

Prezes Hamankiewicz zaproponował także zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli Centrum Egzaminów Medycznych oraz Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej celem omówienia, z jakiego okresu pytania będą przekazane samorządowi lekarskiemu oraz celem ustalenia formy ich przekazania.