NRL podała także uwagi do projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zdaniem samorządu lekarskiego projekt ustawy nie określa precyzyjnie zasad współpracy szkoły z gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się poza szkołą ani trybu nawiązywania przez te podmioty współpracy.

Trzeba dookreślić zgodę rodzica

NRL podkreśla, że w projekcie wskazano, że profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami udzielana np.: w dentonusie jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo innych opiekunów prawnych uczniów.

„Z przepisu tego wynika, że zabiegi profilaktyczne nie wymagają pisemnej zgody rodziców (tak jak ma to miejsce w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 4 projektu), tylko braku sprzeciwu. Nie jest jasne jak przepis ten będzie w praktyce realizowany. Czy jednorazowy brak sprzeciwu wystarczy na wykonywanie wszystkich zabiegów profilaktycznych, czy tylko danego zabiegu? W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne byłoby, aby rodzice udzielali pisemnej zgody na zabiegi profilaktyczne (zwłaszcza lakierowanie, lakowanie)” podkreśla NRL.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 projektu miejscem, w którym lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami, jest gabinet stomatologiczny zlokalizowany w szkole albo gabinet stomatologiczny poza szkołą lub dentobus, prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Jak wskazuje samorząd w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) w części dotyczącej finansowania świadczeń zdrowotnych jest mowa jedynie o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach środków na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego, świadczeń udzielanych w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole lub w dentobusie.

NRL podkreśla, że w OSR „nie wspomniano nic o finansowaniu świadczeń udzielanych przez lekarza dentystę w gabinecie pozaszkolnym. Ponadto w OSR wskazano, że w zakresie świadczeń lekarza dentysty z tytułu wejścia w życie ustawy nie powstaną skutki finansowe”. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wejście w życie projektowanej ustawy powinno być związane z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na jej realizację.

 

NRL: negatywnie o wyższych gabinetach szkolnych

NRL przedstawił także stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium NRL negatywnie ocenia zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany w załączniku nr 7 „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży” polegające na podwyższeniu punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub w szkole specjalnej lub w innej placówce.

W ocenie Prezydium NRL najważniejszym kryterium, od którego zależy wybór oferty świadczeniodawcy w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest kryterium posiadanych przez lekarza kwalifikacji, a kryterium lokalizacji gabinetu stomatologicznego stanowi kwestię drugorzędną i tym samym nie zasadne jest jego wysokie premiowanie.

Ponadto Prezydium NRL zauważa, że w zaproponowanych kryteriach nie uwzględniono dodatkowych punktów dla podmiotów prowadzących szkolenia specjalizacyjne oraz podmiotów wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych.