Samorząd podtrzymał wezwanie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 6/17/P-VII z 7 kwietnia 2017 roku o poparcie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten uwzględnia rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia.

Rada przypomina, że  według raportu OECD za rok 2016 liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce jest najniższa w Europie i wynosi 2,3 lekarza. W tej statystyce Polska znajduje się zaraz za Rumunią, w której liczba wynosi 2,7 lekarza na 1000 mieszkańców. Według samorządu przyczyną takiego stanu jest emigracja lekarzy, spowodowana niskimi wynagrodzeniami pracowników medycznych.

Samorząd przytacza także przykład Rumunii, której parlament 7 czerwca 2017 roku zdecydował o podwyżkach dla publicznego sektora od 1 stycznia 2018 roku, w tym o dodatkowych podwyżkach dla pracowników medycznych od 1 marca 2018 roku. Kraj ten, podobnie jak Polska, boryka się z problemem zbyt malej liczby lekarzy, spowodowanej emigracją.

Sejm uchwalił w czwartek 8 czerwca 2017 roku przygotowaną przez rząd ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 roku zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto).

Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]