Celem zmian w projekcie jest utworzenie kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce – Collegium Medicum, działającej w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Kształcenie lekarzy na tym Uniwersytecie miałoby się rozpocząć od roku akademickiego 2018/2019.

NRL podkreśla, że od lat zgłaszają potrzebę zwiększania liczby studentów kształconych na kierunku lekarskim i rozumie konieczność zwiększenia limitu miejsc na studiach lekarskich. To jest konieczne z powodu stale rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny.

Zwiększenie liczby przyjęć a jakość kształcenia

NRL podkreśla jednak, że zwiększenie liczby przyjęć na studia nie może odbywać się kosztem jakości kształcenia. Tymczasem projekt ustawy przewiduje, że w przypadku ubiegania się przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyłączony będzie obowiązek uzyskania pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nie będą stosowane inne obowiązki wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ocenie NRL „ brak obowiązku posiadania pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej niesie za sobą ryzyko obniżenia poziomu jakości kształcenia. Przy braku możliwości kontrolowania jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną nie jest możliwe utrzymanie efektów kształcenia na poziomie dającym rękojmię utrzymania europejskich standardów kształcenia” – podkreśla samorząd.

 

Jednocześnie NRL zwraca uwagę na niedopuszczalną rozbieżność pomiędzy zapisami projektowanej ustawy a uzasadnieniem załączonym do projektu. NIL podkreśla, że do ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wskazano, że w stosunku do tej Uczelni nie będzie miał zastosowania cały art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi o obowiązku posiadania przez uczelnię uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich oraz obowiązku prowadzenia badań naukowych w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.