Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie na temat nowoczesnego zarządzania w ZOZ.
Resort Zdrowia informuje o realizowanym obecnie, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, projekcie „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym, „do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej oraz do przedstawicieli organów założycielskich, należących do grona beneficjentów projektu, zostały wystosowane pisemne zaproszenia do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu”.
Jednocześnie MZ podaje, że „do udziału w projekcie, zgodnie z zatwierdzoną definicją grupy docelowej, zostały zaproszone zakłady opieki zdrowotnej, które posiadały w roku 2008 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, o kwocie zobowiązania Funduszu powyżej 3 000 000 zł”.
Termin zgłaszania deklarowanych liczb uczestników na szkolenia-konferencje został przedłużony do 31 sierpnia 2011 r., natomiast rekrutacja na szkolenia liderów została już zakończona.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 2 sierpnia 2011 r.

Data publikacji: 3 sierpnia 2011 r.