MZ: trwa rekrutacja na szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej
\\

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację o dalszej rekrutacji na szkolenia w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”.

Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, realizuje projekt pn.: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przekazanie pracownikom podmiotów leczniczych – w szczególności tym zaliczającym się do szeroko rozumianej kadry zarządzającej – wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowego modelu rachunku kosztów (przygotowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej) w procesie uzyskiwania rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej i w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.

W ramach ww. projektu Ministerstwo Zdrowia organizuje m.in. bezpłatne jednodniowe szkolenia, które przewidziane są dla wszystkich podmiotów leczniczych (w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)), przedstawicieli podmiotów tworzących oraz akademii medycznych będących beneficjentami projektu. Z uwagi na fakt, iż szkolenia cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem ze strony beneficjentów, a Ministerstwo Zdrowia posiada jeszcze wolne miejsca do udziału w nim, serdecznie zachęcamy do przystąpienia do projektu poprzez kontakt ze wskazaną poniżej Firmą, z którą MZ podjęło współpracę w ramach ww. działań. Liczba zgłoszonych przedstawicieli z podmiotów leczniczych jest dowolna, z kolei podmioty tworzące jak również akademie medyczne mogą oddelegować po dwie osoby na szkolenie.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są : Dyrektorzy, Prezesi, Główni Księgow i ich zastępcy, Naczelnicy, Ordynatorzy, Pielęgniarki Naczelne, Oddziałowe, Koordynujące, Pełnomocnicy, Koordynatorzy oraz Pielęgniarki, Analitycy, Statystycy i inni pracownicy zainteresowani poprawą efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Realizację planowanego projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym podmiocie leczniczym będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety.

W chwili obecnej trwa proces rekrutacyjny na szkolenia organizowane w poszczególnych województwach: Mazowieckim – 4 grudnia 2012 r. oraz Podkarpackim – 11 grudnia 2012 r.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 7 listopada 2012 r.