MZ szuka realizatorów Programu Eliminacji Niedoboru Jodu
\\

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów „Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012, będącego częścią „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012 rok.

Głównym celem programu jest poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat rekomendowanej dziennej dawki jodu, zwłaszcza w grupach ryzyka, tj. wśród kobiet w ciąży i dzieci oraz zabezpieczenia w rekomendowaną dodatkową dzienną dawkę jodu kobiet w ciąży i kobiet karmiących oraz ocena skuteczności stosowanego w Polsce modelu profilaktyki jodowej.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na 2012 r. w zakresie następujących zadań:

- edukacja społeczeństwa na temat optymalnego zaopatrzenia w jod oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z niedoboru jodu, zwłaszcza wśród kobiet w ciąży, karmiących, kobiet w wieku rozrodczym i dzieci w wieku szkolnym;

- opracowanie merytoryczne materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki jodowej do umieszczenia na stronie internetowej;

- opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (w formie ulotek, plakatów, broszur, innych) skierowanych do kobiet ciężarnych, karmiących i w wieku rozrodczym oraz dzieci w wieku szkolnym (przewidziany druk i dystrybucja do szkół rodzenia, na oddziały ginekologiczno-położnicze oraz do poradni położniczo - ginekologicznych w kolejnych latach realizacji przedmiotowego programu);

- edukacja oraz propagowanie wiedzy w szczególności wśród ginekologów-położników, endokrynologów w zakresie m.in. znaczenia jodu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, skutków niedoboru jodu, aktualnego stanu niedoboru jodu w Polsce, działań profilaktycznych zmierzających do eliminacji niedoboru jodu, chorób tarczycy w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z niedoborem jodu, profilaktyki jodowej w ciąży;

- przeprowadzenia 8 szkoleń lekarzy ginekologów-położników (minimum 50 osób w jednym szkoleniu; nie mniej niż 4 godziny) na temat profilaktyki jodowej, organizowanych w dużych miastach (minimum 4 różne miasta) – główna tematyka szkoleń to: niedobór jodu i jego konsekwencje – aktualna sytuacja w Polsce oraz profilaktyka jodowa.

Oferty na realizację programu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2012 r., na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 17 października 2012 r.

\
Data publikacji: 17 października 2012 r.