MZ: stosowanie leków w większości zgodnie z ChPL
\\

W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Zdrowia informuje, że leki powinny być stosowane zgodnie z ChPL, a zapoznawanie się z nim należy do podstawowych obowiązków lekarza. Wyjątkiem są wskazania niezarejestrowane opublikowane w obwieszczeniu refundacyjnym. Jest to odpowiedź na pytania Medycyny Praktycznej Online w tej sprawie.

Na przesłane do Ministerstwa pytania (oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez „Medycynę Praktyczną”, która wykazała m.in., że 79% lekarzy zdarza się przepisywać pacjentom w ramach NFZ pełnopłatne recepty na leki refundowane, a 44% lekarzy w prywatnych gabinetach wystawia wyłącznie recepty pełnopłatne) MP Online otrzymała odpowiedź Rzecznika Prasowego potwierdzającą dotychczasowe stanowisko Ministerstwa.

Na pytanie, co MZ zamierza zrobić, aby zażegnać sytuację, w której duża grupa pacjentów jest de facto pozbawiona należnej prawem refundacji, ponieważ wiele wskazań nie zostało zarejestrowanych, odpowiedź MZ brzmi, że „co do zasady leki powinny być stosowane w pełni zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego” – wyjątkiem od tego są te wskazania „off label”, które zamieszczone są w obwieszczeniu refundacyjnym i to pod warunkiem, że lekarz stosuje się jednocześnie do ustawy o zawodzie lekarza, która nakazuje „wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.

Na pytanie o stosowanie antybiotyków bez wcześniejszego antybiogramu Rzecznik odpowiada, że „ordynacja refundowanego antybiotyku oparta jest na obrazie klinicznym i nie musi być poprzedzona bakterio gramem”. Jeśli lekarz stwierdzi empirycznie (na podstawie obrazu klinicznego) zasadność stosowania w danym schorzeniu konkretnego antybiotyku, wówczas refundacja na ten lek przysługuje. Pani Rzecznik żadnej sprzeczności z opisanym powyżej obowiązkiem przestrzegania ChPL nie widzi.

Wobec problemu, że kary za błędy na receptach są wysokie, a 44% lekarzy w prywatnych gabinetach nie podpisało umów z NFZ i wystawia wyłącznie recepty pełnopłatne, MZ przyjmuje następujące stanowisko: „ilość recept wystawianych na podstawie indywidualnych umów nie przekracza 10%”. Ministerstwo „nie wyobraża sobie sytuacji, w której prawo pacjenta do refundacji byłoby ograniczone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego poprzez odmowę wystawiania recept na leki refundowane, z uwagi na kary z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej z Funduszem”. MZ podkreśla też, że wysokość kar uległa zmniejszeniu z 300 zł do 200 zł, a lista karanych uchybień jest krótsza.

Na koniec NFZ oświadcza jednak, że „w przypadku podjęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, uwagi środowiska lekarskiego zostaną wzięte pod uwagę”.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 17 października 2012 r.

\
Data publikacji: 17 października 2012 r.