W ramach tych prac opracowano rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (tzw. Priorytetów Inwestycyjnych – PI), które umożliwią właściwe ukierunkowanie strumienia funduszy unijnych. Rekomendacje te zostały przyjęte na forum Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia na posiedzeniach 29 kwietnia oraz 19 maja 2016 roku.

Na kwietniowym posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęta została uchwała zawierająca rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,  e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Przyjęcie uchwały przez Komitet pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzgadniania przedsięwzięć z obszaru e-zdrowia.

Do 20 maja 2016 z możliwości tej skorzystało jedynie 6 województw. Na posiedzeniu przyjęto również rekomendacje w obszarze profilaktyki (PI 8vi) oraz działań projakościowych (PI 9iv).

19 maja 2016 roku Komitet Sterujący uzgodnił ostatni pakiet rekomendacji, czyli rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów z obszaru infrastruktury podmiotów leczniczych (PI 9a). Rekomendacje te zostały skonstruowane w oparciu o opracowane przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii. Wraz z udostępnianiem kolejnych map przedmiotowy dokument będzie aktualizowany.