Projektodawca dodał w § 2 rozporządzenia zapis, iż dokumentację medyczną indywidualną zewnętrzną stanowi w szczególności także informacja dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych produktach leczniczych lub środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, będąca podstawą kontynuowania leczenia farmakologicznego zastosowanego przez lekarza w poradni specjalistycznej.

Ponadto projekt przewiduje, że w dokumentacji indywidualnej zewnętrznej dokonuje się wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej, zawierającego dokładny opis lub załącza się jej kopię.

Powyższe zmiany są elementem reformy systemu ochrony zdrowia mającego na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dniu od dnia podpisania.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 23 kwietnia 2014 roku.
 

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK