Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, obecnie brakuje "jasnych zasad dotyczących sprzedaży osocza, wykorzystywanego do produkcji produktów krwiopochodnych, co naraża centra krwiodawstwa i ministra zdrowia na zarzuty handlu krwią i związane z tym roszczenia dawców krwi".

W myśl projektowanych przepisów, centra krwiodawstwa będą zobowiązane do uzyskiwania zgody dawcy na oddanie krwi, z której będzie jasno wynikało, iż wyraża on zgodę na sprzedaż krwi i jej składników w celu przetworzenia na produkty krwiopochodne ratujące życie i zdrowie pacjentów. Ponadto, aby proces sprzedaży osocza był bardziej przejrzysty, na jego sprzedaż będzie musiał być przeprowadzony przetarg publiczny lub rokowania.

Projekt przewiduje także uproszczenie procedury otrzymywania odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, która uprawnia m.in. do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bez kolejki.

Obecnie dawca musi uzyskać z centrum krwiodawstwa zaświadczenie o ilości oddanej krwi, a następnie złożyć wniosek do Polskiego Czerwonego Krzyża, który - według MZ - "często czyni trudności" w uzyskaniu odznaki dawcom niezrzeszonym w PCK. Zadanie to - jak proponuje MZ - mają przejąć centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. To one są w posiadaniu danych o ilości oddanej krwi, co jest podstawą wydania odznaki oraz legitymacji.

Do 16 września 2014 roku ewentualne uwagi do projektu mogą przesyłać podmioty, do których projekt trafił w ramach uzgodnień i opiniowania. (pap)