MZ: projekt ws. raportów oceny świadczenia gwarantowanego
\\

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych może ocenić zasadność świadczenia opieki zdrowotnej i wydać raport w sprawie jego usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, bądź zmienić poziom lub sposób jego finansowania. Ministerstwo Zdrowia, w celu uregulowania sposobu i trybu przygotowywania odpowiedniego raportu przez Agencję, pracuje nad nowym aktem normatywnym.

Przekazany w dniu 20 sierpnia 2014 r. do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i procedury przygotowywania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej określa między innymi proces podejmowania przez Ministra Zdrowia decyzji o rodzaju raportu w sprawie oceny świadczeń, który ma być przygotowywany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Treść zlecenia ma być weryfikowana na podstawie dokumentów dołączonych do zlecenia oraz wszelkich innych danych możliwych do pozyskania. Projektowany akt normatywny będzie zwierał między innymi katalog podmiotów, do których Agencja będzie mogła zwrócić się o opinię, czy przekazanie odpowiednich danych niezbędnych do przygotowaniu raportu. W skład tych podmiotów wchodzić będą eksperci posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia, oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych albo ekonomiki zdrowia, konsultanci, podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, czy chociażby stowarzyszenia i fundacje. Ponadto, rozporządzenie określi również analizy, jakie Agencja będzie dokonywać, przygotowując raport pełny, np. analizę kliniczną danego świadczenia opieki zdrowotnej, analizę ekonomiczną, analizę wpływu danego świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych na system ochrony zdrowia czy analizę finansowania świadczenia w innych krajach.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.