Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora Programu w 2012 roku w zakresie wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców, w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów, z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2012 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Więcej na ten temat, w tym: wymagania formalne i merytoryczne, kryteria wyboru oferenta oraz sposób sporządzenia oferty, znajduje się na stronie internetowej MZ.

Źródło: www.mz.gov.pl