MZ poszerza wykaz specjalizacji medycznych o eksperta ds. epidemiologii
\\

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Projekt regulacji uzupełnia wykaz specjalizacji medycznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, o specjalizację z zakresu epidemiologii.

22 października 2012 roku Minister Zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 15 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.).

Projekt regulacji uzupełnia o specjalistę w dziedzinie epidemiologii wykaz specjalizacji medycznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. Nr 108, poz. 706), które powinien posiadać specjalista w dziedzinie epidemiologii lub higieny i epidemiologii będący członkiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, o którym mowa w §3 ww. rozporządzenia.

Pielęgniarki epidemiologiczne zatrudnione w szpitalach, jako członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych są zobowiązane do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Obecnie nie prowadzi się już kształcenia podyplomowego do specjalizacji z higieny i epidemiologii, natomiast magistrowie pielęgniarstwa, jak też inne osoby nie będące lekarzami, mogą uzyskiwać specjalizację w dziedzinie epidemiologii.

W trakcie kształcenia podyplomowego do specjalizacji z epidemiologii, kształcone osoby nabywają wiedze i umiejętności m. in. w zakresie technik analizy w dochodzeniach epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych, metod badań epidemiologicznych oraz funkcjonowania w interdyscyplinarnych zespołach, jakimi są w szpitalach zespoły kontroli zakażeń szpitalnych. Kompetencje zawodowe uzyskane w trakcie kształcenia do specjalizacji z epidemiologii, znajdą zastosowanie w pracy członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych.

Więcej na ten temat:

www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/proj_zakazenszpit_201210231151.pdf.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 24 października 2012 r.

\
Data publikacji: 24 października 2012 r.