Na dotacje celowe zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700.000 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym także dla stowarzyszeń i fundacji.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia, współpraca ministerstwa z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. obejmować będzie następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

1. „Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów” – zaplanowana kwota 400.000 zł;

2. „Program edukacyjno-promocyjny mający na celu popularyzację szczepień ochronnych i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepień ochronnych w walce z chorobami zakaźnymi, skierowany do dzieci i rodziców” – zaplanowana kwota 150.000 zł;

3. „Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania oraz nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety” - zaplanowana kwota 150.000 zł.

Wśród formalnych warunków przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej wskazano między innymi, iż oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, który odpowiada wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu, wypełniona właściwie pod względem technicznym oraz podpisana przez osoby upoważnione. Ponadto oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania oraz przedstawić co najmniej 2 rekomendacje od dwóch różnych podmiotów, które potwierdzają dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji. Do ofert powinien być dołączony także aktualny odpis z rejestru, w którym zarejestrowana jest organizacja oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r.

Wśród kryteriów stosowanych przy dokonywaniu ofert wskazano między innymi doświadczenie w realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem oferty, wykonywanie zadania przy udziale wolontariuszy, kompleksowość realizacji zadania, szczegółowy opis jego realizacji, czy jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną.

Oferty należy przesyłać do dnia 2 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe warunki, kryteria oraz informacje dodatkowe dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 13 marca 2015 r.