Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację na temat rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Oświadczenia pacjenta…
Jak podaje MZ, rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) w § 8 stanowi, że w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania:
- informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych jemu świadczeniach zdrowotnych (trzeba podać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz dane umożliwiające kontakt z tą osobą);
- dokumentacji (należy wskazać imię i nazwisko osoby upoważnionej).
… lub ich brak
W obu powyższych przypadkach pacjent ma prawo złożyć również oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
Ponadto, jak informuje Resort Zdrowia, w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej także oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przepisy przejściowe
Regulacje zawarte w rozporządzeniu z 2010 r. obowiązują od 1 stycznia 2011 r. i mają zastosowanie do dokumentacji medycznej prowadzonej po tym dniu. Przepis przejściowy dopuszcza prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Nie oznacza to jednak obowiązku dostosowania dokumentacji powstałej przed tym dniem do nowego rozporządzenia (np. jej przepisywania, czy uzupełniania), a jedynie umożliwia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych przygotowanie (tam, gdzie zachodzi taka potrzeba) nowych druków, formularzy, pieczątek lub dostosowanie systemu elektronicznego, zgodnie z nowymi przepisami.
Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 5 kwietnia 2011 r.