MZ: nowy projekt rozporządzenia w zakresie współpracy podmiotów leczniczych z Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
\\

9 stycznia 2013 r. na stronach MZ pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Projekt określa sposób gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, tryb przekazywania tych informacji oraz wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby leczącej się z powodu używania wskazanych wyżej środków. Przepisy projektowanego rozporządzenia mają na celu sukcesywne monitorowanie i ocenę problemu używania narkotyków. Szczegółowo skonstruowany kwestionariusz wypełnia osoba lub osoby udzielające świadczeń zdrowotnych wyznaczone przez kierownika podmiotu leczniczego, w drodze wywiadu przeprowadzanego z pacjentem w czasie jego pierwszej wizyty w podmiocie leczniczym. Kwestionariusz może być sporządzony w formie papierowej lub elektronicznej. Podmioty lecznicze przesyłają do Biura wypełnione kwestionariusze w różnych cyklach w znaleźności od trybu udzielanych świadczeń. Projekt przewiduje długi okres vacatio legis - 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Uwagi do projektu można zgłaszać do 29 stycznia 2013 r.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.