- Ministerstwo Zdrowia nie pracuje nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazywałaby produkcji i sprzedaży alkoholu w małych butelkach albo wprowadzałaby minimalną cenę za jego gram. Doniesienia medialne na ten temat nie są prawdziwe - poinformowano w opublikowanym w poniedziałek przez Ministerstwo Zdrowia komunikacie.
Ale jest w nim informacja, że propozycja nowelizacji, która znajduje się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje – poza zmianami technicznymi – dostosowanie przepisów do zmienionych uwarunkowań prawnych, które wynikają z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Najważniejsze zmiany
- Osoby, które mają poddać się leczeniu odwykowemu, będą mogły wnioskować do sądu o zmianę rodzaju zakładu leczenia odwykowego.
- Ustawa będzie regulowała kwestie dotyczące monitorowania pomieszczeń w izbach wytrzeźwień oraz w placówkach utworzonych lub wskazanych przez samorząd terytorialny do pełnienia ich funkcji.
- Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Działalność tych komisji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych szczególnie chronionych (tzw. wrażliwych). Zostały one wskazane w ustawie o ochronie danych osobowych. - Chcemy umożliwić komisjom przetwarzanie – w celu realizacji niektórych zadań – tych wrażliwych danych osobowych. Nowelizacja zobowiąże członków gminnych komisji do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z wykonywanymi zadaniami. Rozwiązanie to jest zgodne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) - czytamy w komunikacie resortu.

- Zmieni się przepis karny związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. Akt SK 59/13), który odnosi się do art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.).
Sąd będzie mógł orzec przepadek przedmiotów i narzędzi, które nie są własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one zostać wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Jak informuje MZ, w najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych.