16 lutego 2016 r. resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt zakładający utrzymanie stażu lekarskiego bezpośrednio po ukończeniu studiów medycznych na kierunkach lekarskich. Ponadto lekarz na stażu otrzyma pełne prawo wykonywania zawodu (pod nadzorem), ponieważ przepisy likwidują instytucję ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Minister Zdrowia od dłuższego czasu zaznaczał w swoich wypowiedziach, że pomysł likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy od 1 października 2017 r. (dla lekarzy dentystów od 1 października 2016 r.) może skutkować gorszym przygotowaniem lekarzy do samodzielnego wykonywania zawodu. Z drugiej strony rozważano zmiany w samej organizacji stażu, które przyczyniłyby się do lepszego kształcenia praktycznego lekarzy.

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada więc, że staż nie zostanie zlikwidowany, zaś bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym lekarz otrzyma prawo wykonywania zawodu na czas trwania stażu podyplomowego. Staż będzie odbywał się pod nadzorem opiekuna (lekarza specjalisty, a w przypadku dentystów lekarza-dentysty posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe). Tym samym zniknie tzw. ograniczone prawo wykonywania zawodu, które dotychczas posiadali stażyści.

Co istotne nowe regulacje nakładają także na uczelnie medyczne i inne kształcące przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek prowadzenia kształcenia przeddyplomowego w tzw. symulowanych warunkach klinicznych, co pozwoli na unowocześnienie metod dydaktycznych. Jeden z obecnie istniejących programów operacyjnych pozwala na dofinansowanie projektów właśnie w zakresie praktycznego kształcenia studentów, w tym także tworzenia centrów symulacji medycznej.

Projekt likwiduje także obowiązek złożenia egzaminu z języka polskiego dla obywateli polskich i obywateli UE, którzy nie ukończyli studiów medycznych w języku polskim, pod warunkiem jednak że przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, sam proces konsultacji społecznych będzie trwał do początku marca.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 17 lutego 2016 r.