16 września 2015 w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie ze środowiskiem zaangażowanym w kwestie ochrony zdrowia psychicznego. W efekcie spotkania podjęto decyzję o powołaniu zespołu do spraw przygotowania kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Podczas spotkania została przedstawiona informacja na temat środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo na remonty i inwestycje oraz zrealizowanych i podejmowanych programów zdrowotnych dotyczących zdrowia psychicznego.

Omówiono możliwości pozyskania środków europejskich na działania związane z poprawą infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz służące deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Ważną częścią spotkania były także zagadnienia dotyczące map potrzeb zdrowotnych w obszarze psychiatrii. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował, że kończy się proces wyceny świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W trakcie dyskusji podkreślano konieczność utrzymania dotychczasowego kierunku działań związanych z wdrażaniem modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej oraz zagadnienia dotyczące refundacji leków. Spotkanie zakończyło się propozycją przeprowadzenia pilotażu, który będzie miał na celu weryfikację przyjętych założeń organizacyjno-finansowych. Uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie opinii w tej sprawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Rady ds. Zdrowia Psychicznego, organizacji pacjenckich i zrzeszających pracodawców opieki psychiatrycznej oraz konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 18 września 2015 r.