Zaproponowane w projekcie MZ przepisy mają "uszczelnić" system obiegu informacji o nowonarodzonym dziecku. W pierwszej kolejności podmiot leczniczy musi skutecznie powiadomić wskazaną przez rodziców położną o narodzinach dziecka. W przypadku braku wskazania przez rodziców położnej lub niemożności skontaktowania się z nią, podmiot leczniczy będzie musiał powiadomić właściwy ośrodek pomocy społecznej.

W dniu 19 grudnia 2014 r. na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Nowelizacja przepisów dotyczy zasad przekazywania zgłoszenia o urodzeniu dziecka przez podmioty lecznicze.

Projektowane przepisy nakładają na podmioty lecznicze sprawujące opiekę nad noworodkiem obowiązek przekazania położnej środowiskowej wskazanej przez przedstawicieli ustawowych noworodka (czyli przede wszystkim jego rodziców), zgłoszenia o porodzie. Chodzi tutaj o tzw. skuteczne powiadomienie położnej o przekazaniu jej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, tak aby położna w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia mogła podjąć nad nim opiekę. Tym samym zaproponowano wprowadzenie potwierdzenia odbioru zgłoszenia przez położną, pozostawiając wybór drogi przekazania zgłoszenia do decyzji podmiotu (może to być także fax lub potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną). Jeśli rodzice nie wskażą położnej lub niemożliwe będzie skontaktowanie się z nią, podmiot leczniczy zobowiązany będzie do poinformowania gminnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na pobyt matki.

Całość proponowanych zmian ma na celu "uszczelnienie" systemu obiegu informacji o konieczności objęcia noworodka opieką w miejscu zamieszkania i uniknięcie zaniedbań w opiece nad noworodkiem.

Projekt przewiduje, że nowe przepisy weszłyby w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.