Rzecznik Praw Obywatelskich chce jasnych deklaracji w sprawie zapobiegania naruszeniom standardów demokratycznego państwa prawnego przy tworzeniu prawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o uzupełnienie wyjaśnień udzielonych przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w sprawie niedochowania standardów demokratycznego państwa prawnego przy wydawaniu i ogłaszaniu aktów wykonawczych do ustawy refundacyjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponadto, RPO domaga się informacji o tym, jakie środki powziął Resort Zdrowia, aby zapobiec w przyszłości naruszeniom standardów demokratycznego państwa prawnego przy tworzeniu prawa.
W ocenie Rzecznika wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie nie są przekonujące. Uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu Resortu Zdrowia, zawarte w wystąpieniu z 30 grudnia 2011 r., miały na celu przypomnienie o konieczności przestrzegania nakazu zachowania odpowiedniej vacatio legis przy tworzeniu prawa, który stanowi jeden z elementów składowych konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Zastrzeżenia RPO budzi także termin i sposób opublikowania obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych. Zostało ono zamieszczone 30 grudnia 2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w zakładce „Aktualności". Jak zauważa Rzecznik, „w zakładce „Legislacja" znajduje się informacja, że teksty aktów prawnych zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia nie stanowią źródła prawa, a także odesłanie do strony internetowej cokprm.gov.pl, gdzie w dziale „Najnowsze akty prawne" można uzyskać wiadomości na temat dostępu do dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia.


Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 13 lutego 2012 r.