Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

 

Alokacja na konkurs wynosi 40 mln zł. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł.         Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 000 zł.

 [-OFERTA_HTML-]

Konkurs jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.zdrowie.gov.pl

Źródło: www.mz.gov.pl