Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.
Alokacja na konkurs wynosi 40 mln zł. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 000 zł. 

Konkurs jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.zdrowie.gov.pl