Komisja lekarska, orzekając o związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, będzie kierować się nowymi kryteriami zawartymi w wykazie chorób stanowiącymi załącznik do rozporządzenia.

W porównaniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego zmiany polegają na rozszerzeniu listy chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu z tytułu których przysługują odszkodowania, o nowe jednostki chorobowe tj. PSTD, organiczne zaburzenia psychiczne, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami wielonarządowymi, choroby dróg oddechowych o podłożu alergicznym, choroby pasożytnicze.

W projektowanym wykazie nie ujęto chorób, które nie związane są z właściwościami i warunkami służby tj. przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe układu ruchu, choroba wieńcowa oraz miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, które należą do chorób społecznych.

Ponadto w projekcie załącznika nr 1 dostosowano nazwy niektórych chorób do aktualnej nomenklatury Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 rewizja 10, bowiem uległy one zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy tych służb zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie z 18 grudnia 2002 roku w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 75 z późn. zm.).

Nowe uregulowania dotyczące chorób pozostających w związku ze służbą oraz wykazu norm procentowego uszczerbku na zdrowiu, wynikają ze zmian społeczno-gospodarczych, postępu w naukach medycznych i prowadzonej profilaktyce zdrowotnej, które zaszły w ostatnich latach.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK