Rzecznik wyraził wątpliwość co do prawidłowości stosowania norm prawnych w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie zaświadczenia wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, w którym stwierdzono, że podmiot leczniczy nie przedstawił w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Podstawy prawne funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zostały określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie nieuregulowanym tymi przepisami do postępowania przed komisjami stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 67o).

W ramach swych kompetencji wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o  zdarzeniu medycznym albo o jego braku. Komisja nie orzeka o wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdyż zależy ona wyłącznie od zakładu ubezpieczeń, który w terminie 30 dni przedstawia propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia. Gdy tego nie zrobi, jest zobowiązany do wypłaty w wysokości określonej we wniosku, nie większej niż ustawowa kwota maksymalna. W taki przypadku wojewódzka komisja wystawia zaświadczenie, w którym stwierdza fakt złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia propozycji przez zakład ubezpieczeń. Zaświadczenie to stanowi tytuł wykonawczy, do którego w myśl art. 67 k ust. 4 ustawy, stosuje się przepisy działu II tytułu I części trzecie Kodeksu postępowania cywilnego, a więc przepisy regulujące kwestie tytułów egzekucyjnych, tytułów wykonawczych i klauzuli wykonalności.

Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuły egzekucyjne zostały wymienione w art. 777 par. 1 k.p.c. i są nimi między innymi orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

W przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych podstawę egzekucji mogą stanowić również określone akty, które z mocy tych przepisów nie wymagają zaopatrzenia ich w klauzulę wykonalności. Wydaje się, wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości, że z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w art. 67 k us. 4 ustawy.

Nie powinno więc budzić wątpliwości, że zaświadczenie wojewódzkiej komisji stanowi tytuł wykonawczy będący podstawą egzekucji i może być wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji skierowany przez wnioskodawcę bezpośrednio do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.


Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta