Na zasiłki pielęgnacyjne przeznacza 1,7 mld zł, na świadczenia rodzinne dla osób niepełnosprawnych - 340 mln zł.

Niepełnosprawni otrzymują również wsparcie z pomocy społecznej, którego koszt wynosi 3,5 mld zł rocznie. Z tego 1,8 mld zł ministerstwo przeznacza na utrzymanie domów pomocy społecznej.

Ponad 700 mln zł przekazuje na finansowanie usług opiekuńczych i ośrodków wsparcia, a na zasiłki stałe - 863 mln zł. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu niepełnosprawności to kolejne 51 mln zł.
Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (PFRON) przeznacza blisko 3 mld zł na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kolejne 916 mln zł PFRON przekazał na rehabilitację społeczną i zawodową. To między innymi dofinansowanie do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz terapii zajęciowej.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów wynosi obecnie 620 zł. Jeszcze w 2008 roku było to 420 zł. Dodatkowo opiekunowie niepełnosprawnych dzieci dostają kolejne 200 zł ze specjalnego programu rządowego. Państwo opłaca za nich również składki na ZUS w wysokości 246 zł. Łącznie daje to 1066 zł miesięcznie, czyli 12,6 tys. rocznie.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych nie ogranicza się jedynie do świadczeń dla ich opiekunów. Mogą otrzymać również zasiłek pielęgnacyjny (153 zł), zasiłek rodzinny (115 zł) i dodatki do zasiłku rodzinnego (do 420 zł). Każdego roku dzięki rządowemu programowi „Wyprawka szkolna” rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą otrzymać do 770 zł na podręczniki i przybory szkolne.

PFRON dofinansowuje między innymi wynagrodzenia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Dopłaca także do turnusów rehabilitacyjnych (do 1,3 tys. zł), sprzętu rehabilitacyjnego (do 19,1 tys. zł) oraz likwidacji barier architektonicznych (do 57,4 tys. zł).

Pomoc niepełnosprawnym to nie tylko wsparcie finansowe. Na koniec 2013 roku funkcjonowało 1910 placówek, z których mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Są to między innymi  domy pomocy społecznej (805 placówek), ośrodki wsparcia (756), dzienne domy pomocy (226), rodzinne domy pomocy (29) oraz mieszkania chronione (94). Łącznie znajduje się w nich 120 tysięcy miejsc.

Prowadzone są także warsztaty terapii zajęciowej - w sumie 680. Korzysta z nich 25 tysięcy  niepełnosprawnych. Z kolei w Zakładach Aktywności Zawodowej  zatrudnionych jest 3 tysiące osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na ten cel PFRON przeznaczył w ubiegłym roku 59 mln zł.

Oprac. Magdalena Okoniewska