Nowelizacja wprowadza zmiany w dotychczasowej treści zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 czerwca 2016 roku Nr 66/2016/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikom.

W katalogu świadczeń i zakresów programów lekowych (załącznik nr 1k), w związku ze zmianą katalogu substancji czynnych, dokonano również modyfikacji nazwy programu „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem”. Jednocześnie dodano rozpoznania według klasyfikacji ICD-10 dla programu „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych”. Natomiast w katalogu leków stosowanych w programach lekowych (załącznik nr 1m) dodano dwie nowe substancje czynne Trametinibum (dla programu „Leczenie czerniaka skóry”) oraz Cobimetinib (dla programu „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem”).

Poza tym nowelizacja przewiduje wprowadzenie zmian w wymaganiach dla 8 programów lekowych, w tym „Leczenie czerniaka skóry”, „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)” oraz „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc”. W wypadku leczenia czerniaka rozszerzono wymagania poprzez konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do konsultacji kardiologicznych i okulistycznych oraz badań ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca).

W zakresie WZJG umożliwiono udzielanie świadczeń również specjalistom w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Natomiast w wypadku idiopatycznego włóknienia płuc usunięto wymóg posiadania specjalisty w dziedzinie radiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem.

Zmianom uległy również kryteria kwalifikacji do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych (załącznik nr 6) poprzez wprowadzenie możliwości dopuszczenia pacjenta do udziału w programie na podstawie akceptacji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (bez pośrednictwa aplikacji SMPT).

Nowelizacja weszła w życie 22 kwietnia 2017 roku, ale z mocą obowiązującą już od 1 marca 2017 roku. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali jednocześnie zobowiązani do wprowadzenia stosownych zmian do już zawartych ze świadczeniodawcami umów.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

 

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 26 kwietnia 2017 r.