Resort wyjaśnia, że projekt nie zmienia zasad kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów, a do lekarzy ginekologów nie są wymagane skierowania. Nie będzie także skutkował koniecznością zawierania umów przez lekarzy POZ z lekarzami specjalistami. Ministerstwo przypomina także, że decyzje o sposobie  leczenia danego pacjenta (zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób) podejmuje wyłącznie lekarz.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej zmieni organizację udzielania świadczeń w zakresie POZ. Nowe regulacje określą rolę i miejsce podstawowej opieki w systemie ochrony zdrowia. Proponowane zmiany usprawnią funkcjonowanie POZ – tak aby opieka nad pacjentem była bardziej efektywna i na jak najwyższym poziomie. Pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do lekarza i pielęgniarki. Zgodnie z projektem założeń każdy pacjent będzie objęty podstawową opieką zdrowotną zapewnianą przez lekarza POZ współpracującego z pielęgniarkami POZ i położnymi POZ w ramach zespołu – zapewnia resort.

Według informacji Ministerstwa zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował, opierając się na zasadach niezależności zawodowej swoich członków, określony będzie także podział środków na ich działania i wynagrodzenia. Zespół będzie mógł współdziałać z innymi specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, na przykład z dietetykiem czy psychologiem.

„Dzięki zaproponowanym w projekcie rozwiązaniom poprawią się jakość i bezpieczeństwo świadczeń” – zapewnia resort.

Źródło: www.mz.gov.pl