Program ma zwiększyć wiedzę i skuteczność profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką.

Zadanie polega na opracowaniu programu szkolenia, którego zakres obejmie zagadnienia ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Będzie on uwzględniał aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii, szczególnie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej.

Program powstanie we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii.

W ramach programu zostaną przygotowane między innymi arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym, bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla uczestników szkoleń z pierwszego etapu.

Pierwszy etap będzie merytoryczną bazą do prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.

W drugim etapie przeszkoleni uczestnicy pierwszego etapu przeprowadzą kaskadowe szkolenia rad pedagogicznych (co najmniej 2), nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty oraz rodziców.

Przygotowanie programu szkolenia poprzedzi ogólnopolskie, dwuetapowe badanie potrzeb edukacyjnych. Zebrane zostaną opinie dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

Resort zdrowia szacuje, że w wyniku realizacji programu nastąpi 40-procentowy wzrost kompetencji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce oraz rodziców. i opiekunów.

Zadania i cele ich realizacji w szkołach i placówkach oświatowych zostały określone we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zadanie realizuje – wyłoniony w drodze konkursu – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]