Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wskazany projekt zakłada zmianę nazwy dotychczas funkcjonującej Agencji Oceny Technologii Medycznych i rozszerza przysługujące jej zadania. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wejścia w życie ustawy wchodzącej w skład tzw. pakietu kolejkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), nowym zadaniem Agencji ma być między innymi opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia, oprócz utworzenia nowej nazwy Agencji, zakłada również wprowadzenie zmiany dotyczącej ilości zastępców Prezesa. Będą to dwie osoby - Zastępca Prezesa do spraw Oceny Technologii Medycznych oraz Zastępca Prezesa do Spraw Taryfikacji. Ponadto przy Prezesie Agencji ma działać Rada do spraw Taryfikacji, będąca organem doradczym, w skład której ma wchodzić 10 członków. Projekt rozporządzenia zakłada również utworzenie komórki organizacyjnej „Wydział Taryfikacji”, który będzie się zajmował taryfikacją świadczeń, a także powierzenie zadań związanych z obsługą Rady do spraw Taryfikacji obecnie funkcjonującemu Wydziałowi Obsługi Rady Przejrzystości, którego nazwa ma zostać zmieniona na „Biuro Obsługi Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji”. W celu zapewnienia obsługi informatycznej w zakresie działań związanych z taryfikacją, ma zostać utworzona komórka organizacyjna „Wydział Informatyki”. Wskazany wydział zajmował się będzie też obsługą informatyczną pozostałych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest utworzenie Biura Prawnego w miejsce Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego, w związku z rozszerzeniem zadań Agencji.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1102 z późn. zm.).

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 23 października 2014 r.