W dniu 28 listopada 2014 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W odniesieniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadzono zmiany w części normatywnej oraz w załącznikach.

Projekt wprowadza między innymi definicje fizjoterapeuty, instruktora terapii uzależnień, logopedy, osoby prowadzącej terapię zajęciową, osoby ubiegającej się o utrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień czy osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386), projekt zakłada przeniesienie definicji z załączników do części normatywnej aktu. W projekcie odstąpiono od określenia wymaganej minimalnej liczby etatów personelu, w odniesieniu do liczby łóżek, poprzez wprowadzenie wymogu co najmniej 1 etatu przeliczeniowego lekarza specjalisty, psychologa, psychoterapeuty lub pozostałego personelu, pozostawiając kwestie organizacji pracy w kompetencji kierownika podmiotu leczniczego. Dla krótkoterminowego świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych projekt obniża wymagania dotyczące personelu, poprzez wprowadzenie wymogu - lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, posiadającego udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Ponadto zrezygnowano z określania czasu udzielania świadczenia gwarantowanego, realizowanego w formie porady lekarskiej: diagnostycznej, terapeutycznej oraz kontrolnej. Wskazana proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie elastyczności, w dostosowywaniu czasu trwania porady do stanu zdrowia świadczeniobiorcy, co umożliwi podejmowanie decyzji każdorazowo i indywidualnie przez specjalistę. Kolejną proponowaną zmianą jest włączenie programu terapii zaburzeń preferencji zaburzeń seksualnych do świadczeń seksuologicznych i patologii współżycia, realizowanych w strukturach poradni seksuologii i patologii współżycia, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przedmiotowym programie. Powyższa zmiana ma umożliwić rozliczanie programu leczenia ambulatoryjnego dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w poradniach seksuologicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ta również ma pozwolić podjąć próbę rozszerzenia sieci miejsc, w zakresie dostępności wyżej wymienionych świadczeń.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 grudnia 2014 r.