Ministerstwo Zdrowia planuje dopuścić dżemy i inne wyroby własne do obrotu
\\

Produkty spożywcze wytworzone przez producentów rolnych w warunkach domowych z wykorzystaniem własnych receptur będą mogły być wprowadzone do obrotu w ramach dostaw bezpośrednich. Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad nowym rozporządzeniem.

Przekazany w dniu 21 sierpnia 2014 r. do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych rozszerza katalog środków, które mogą być wprowadzone do obrotu w ramach dostaw bezpośrednich między innymi o środki spożywcze wyczyszczone, obrane, poddane rozdzieleniu, podzielone na części, przecięte, pokrojone, nacięte, przycięte, rozdrobnione, zmielone, schłodzone, zamrożone lub głęboko zamrożone oraz środki spożywcze kwaszone, suszone, marynaty warzywne lub owocowe w zalewie z dodatkiem kwasu cytrynowego lub octu, a także dżemy, konfitury, marmolady, powidła, świeże i pasteryzowane oraz inne przetwory owocowo-warzywne w tym surówki i zupy. Nowy akt normatywny określa szczegółowe wymagania higieniczne oraz warunki, które muszą być spełnione przy przetwarzaniu i wytwarzaniu wskazanych środków spożywczych. Projektowany akt normatywny zakłada również, iż dostawy bezpośrednie mogą być prowadzone na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja środków spożywczych lub na terenie województw przyległych. Wskazane ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku dostaw bezpośrednich środków spożywczych podczas imprez okolicznościowych, w szczególności wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów. W przypadku, gdy dostawy będą realizowane na terenie kilku powiatów, państwowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca prowadzenia produkcji środków spożywczych, będzie musiał powiadomić państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na prowadzenie dostaw bezpośrednich o wpisie w zakresie dostaw.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, podmiot prowadzący działalność w zakresie dostaw bezpośrednich ma prowadzić i przechowywać dokumentację zawierającą informacje o ilości sprzedanych w danym miesiącu środkach spożywczych. Wskazana dokumentacja ma być udostępniana na żądanie właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Dodatkowym obowiązkiem ma być wymóg dostarczania zakładowi detalicznemu lub właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu na ich żądanie, pisemnych oświadczeń o stosowanych środkach ochrony roślin, występowaniu szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu środków spożywczych, a także innych informacji ważnych ze względu na zdrowie ludzi. Dokumentacja ma być przekazywana przez co najmniej rok, następujący po roku, w którym została sporządzona.

Projektowany akt normatywny ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774).

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.