Z porównania danych z grudnia 2015 i grudnia 2016 wynika, że w przypadku 35 procent poradni i oddziałów zmniejszyła się liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia.  Tak  jest między innymi w przypadku poradni: stomatologicznej (o ponad 15 tysięcy osób), położniczo-ginekologicznej (o ponad 8 tysięcy osób) oraz rehabilitacyjnej (około 7 tysięcy oczekujących). Kolejki zmniejszyły się również w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii oraz świadczeń udzielnych na podstawie karty DILO.

Z raportu  „Informacja dotycząca list oczekujących – porównanie danych za I półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 rokuk”, który został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wynika, że liczba osób oczekujących zmniejszyła się w większości rodzajów poradni specjalistycznych.

Resort zdrowia zapewnia też, że z głównych celów ustawy o sieci szpitali jest zmniejszenie kolejek. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu koordynacji opieki zdrowotnej. Znikną listy oczekujących, które wynikają z odrębnego oczekiwania na każde świadczenie wchodzące w proces leczenia – pacjent po leczeniu szpitalnym natychmiast otrzyma rehabilitację lub świadczenia lekarza specjalisty.

Dzięki wprowadzeniu finansowania szpitali i przychodni przyszpitalnych w ramach jednego ryczałtu świadczeniodawcy będą mogli bardziej elastycznie dostosowywać działalność do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

 Według Ministerstwa Zdrowia sieć szpitali zapobiega także rozdrabnianiu kontraktów. To oznacza, że  wielkość kontraktów pozwoli jednemu świadczeniodawcy udzielać dany rodzaj świadczeń w pełnym wymiarze czasowym, codziennie, a  nie jak obecnie na przykład tylko dwa razy w tygodniu po dwie – trzy godziny.

„Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce  pracujemy nad  kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 roku.  Wszystkie nasze działania mają na celu usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia” – zapewnia resort zdrowia.

Jako przykłady takich działań Ministerstwo wymienia zwiększenie środków przeznaczonych na operacje zaćmy w 2017 roku. Oddziały wojewódzkie NFZ otrzymały na ten cel łącznie ponad 57 mln zł. Dodatkowe środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Pozwolą one przyjąć ponad 24 tysiące pacjentów więcej. 

Wprowadzane są także świadczenia kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego – minister zdrowia podpisał już rozporządzenia w tej sprawie.  
Kompleksową opieką zostaną także otoczeni pacjenci po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia.

Nowe rozwiązania poprawią jakość i efektywność leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeby – wizyty kontrolne. Nowe podejście do leczenia pacjentów będzie dla nich nie tylko wygodniejsze – powinno także skutkować lepszymi efektami zdrowotnymi. Jeśli modele opieki kompleksowej przyniosą oczekiwane rezultaty, zostaną rozszerzone na inne dziedziny – zapewnia resort.

W przypadku obu tych rodzajów kompleksowej opieki wycena świadczeń powiększyła się o premię dla świadczeniodawców. Dla opieki kompleksowej taryfy będą mogły stanowić 120– 130 procent dotychczasowego finansowania tych świadczeń.


Czytaj: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>Na skrócenie kolejek ma wpłynąć także wprowadzenie opieki koordynowanej, której głównym założeniem jest optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Bankiem Światowym realizuje projekt pn: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”.  Projekt ma na celu opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej:

Model POZ – tzw. POZ+ – przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta. 

Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.

Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej – KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad pierwszym z tych modeli – modelem POZ+. Prace nad nim zostaną ostatecznie ukończone w I kwartale 2017 roku. Przewidywany termin zakończenia prac nad pozostałymi modelami to lipiec 2017.

Źródło: www.mz.gov.pl