Dotyczy to 18 szpitali poziomu III i ogólnopolskiego, które dotychczas realizowały świadczenia w tym profilu.

Poza tym, resort zapewnia, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczenia, szpital zakwalifikowany do placówek I albo II stopnia, który będzie udzielał świadczeń w ramach profilu - choroby wewnętrzne, w tym świadczeń realizowanych również w ramach profilu - geriatria, otrzyma środki finansowe na świadczenia geriatryczne w  ramach PSZ.

Dotyczy to 28 szpitali poziomu I i II, które dotychczas realizowały świadczenia w tych profilach.

Jednocześnie z siecią szpitali działać będzie także obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Narodowy Fundusz Zdrowia w dalszym ciągu, w miarę istnienia takich potrzeb na danym terenie, będzie mógł kontraktować świadczenia szpitalne poza siecią– na zasadzie konkursów ofert.

Resort zapewnia, że nie ma więc żadnego zagrożenia dla finansowania świadczeń geriatrycznych w ramach PSZ.

Źródło: www.mz.gov.pl