W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji o konieczności ponoszenia przez pacjentów dopłat do wyrobów medycznych lepszej jakości, Ministerstwo wyjaśnia, że analizuje kwestie związane z dostosowaniem wyrobów medycznych do potrzeb pacjentów i wymagań wynikających ze stanu ich zdrowia. 

Rozważane jest między innymi uszczegółowienie przepisów. Resort stwierdza także, że dołoży starań, by wypracować rozwiązania, które zagwarantują pacjentom ze stomią realizację ich prawa do prowadzenia aktywnego życia. W tym też celu zostały wydłużone konsultacje projektu do 25 lipca 2016 roku, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z projektem i zgłosić swoje uwagi.

Według resortu proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie rozwiązań, które między innymi zwiększą dostępność do wyrobów medycznych, maksymalnie zmniejszą dopłaty pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz zapewnią pacjentom dostęp do wyrobów o najwyższej potwierdzonej jakości.

Nową procedurą zostanie objęta część grup wyrobów medycznych, wskazanych przez ministra zdrowia w rozporządzeniu. Przed jego wydaniem minister  zasięgnie opinii prezesa AOTMiT. Rozporządzenie to będzie poddane szerokim konsultacjom społecznym.

Ministerstwo zapewnia  także, że nowelizacja nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla podmiotów, z których wyrobów medycznych korzystają obecnie pacjenci w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ (także w ramach hospitalizacji).

Projekt zakłada, że minister zaprosi te podmioty do składania wniosków. Nie będą one ponosiły opłat, które przewiduje projektowana nowelizacja ustawy – czyli za ocenę prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz złożenie wniosku. Nie będą również zobowiązane do składania analiz (HTA) przewidzianych w ustawie.


Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]