Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
\\

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Ma on pomóc w zapewnieniu właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

18 października br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Prace merytoryczne nad rozporządzeniem prowadził zespół ekspertów, złożony m. in. z przedstawicieli: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, samorządu pielęgniarek i położnych, konsultantów krajowych i wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, „liczba pielęgniarek lub położnych w oddziałach szpitalnych ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia jakości świadczeń, bezpieczeństwa pacjentów, jak i bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych oraz zapobiegania i powstawania sytuacji oraz zdarzeń niepożądanych (np. infekcje dróg moczowych lub zapalenia płuc)”. Braki w obsadzie pielęgniarek i położnych generują wyższe koszty leczenia z powodu dodatkowej terapii, przedłużonej hospitalizacji oraz odpowiedzialne są za brak satysfakcji zawodowej personelu.

Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych ma zatem na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Celem projektowanego rozporządzenia jest wskazanie sposobu działania, jaki może być zastosowany, aby systematycznie dokonywać oceny:

- zapotrzebowania na opiekę pielęgniarek lub położnych,

- pomiarów umożliwiających alokację personelu pielęgniarskiego i położniczego,

- poznania i ewaluacji relacji pomiędzy faktycznym i pożądanym zatrudnieniem,

- planowania działań w sytuacjach zmiennych (np. nieobecności w pracy wskutek choroby),

- uzyskania danych i informacji do usprawniania organizacji opieki pielęgniarskiej i położniczej,

- planowania długoterminowego obsad pielęgniarskich i położniczych,

- rozpoznawania i uwzględniania w planowaniu obsad pielęgniarskich i położniczych czynników, które dotychczas nie były brane pod uwagę.

Ocena ta, dokonywana przez kadrę zarządzającą w pielęgniarstwie i położnictwie, dotyczy określenia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarek lub położnych w podmiotach leczniczych m. in. w oddziałach o profilu:

- zabiegowym i zachowawczym,

- psychiatrycznym,

- położniczo–ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem”,

- pediatrycznym i neonatologicznym,

- dializoterapii,

- anestezjologicznym i intensywnej terapii.

Podsumowując, zastosowanie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych powinno pozwolić na dokonanie oceny zapewnienia opieki z uwzględnieniem stanu zdrowia i samodzielności pacjenta oraz racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich. Tak ustalone normy zatrudnienia dotyczą wszystkich pielęgniarek i położnych, bez względu na formę ich zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym, z wyjątkiem kadry kierowniczej pielęgniarskiej i położniczej.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 22 października 2012 r.

\
Data publikacji: 22 października 2012 r.