1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545).

Zastąpiło ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. W nowym akcie uporządkowano czynniki decydujące przy ustalaniu minimalnym norm zatrudnienia oraz zastosowano metodę kategoryzacji opieki i przyporządkowanie pacjenta do danej kategorii. Średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku oblicza się według wzorów zamieszczonych w rozporządzeniu. Średnią liczbę pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla danej kategorii opieki, kierownik podmiotu ustala, uwzględniając kategorię opieki, do której pacjent został zakwalifikowany zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku (uwzględniono tam specyfikę oddziałów zachowawczych i zabiegowych, psychiatrycznych, pediatrycznych, dializoterapii, zespołów porodowych, opieki nad położnicą i noworodkiem).

Określono także zasady ustalania minimalnych norm zatrudnienia dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, leczenia uzależnień, oddziału ratunkowego, izby przyjęć, bloku operacyjnego, ambulatoryjnych świadczeń a także przy w przypadku utworzenia nowego podmiotu, zmiany rodzaju działalności leczniczej lub zmiany zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych skutkujących utworzeniem nowego oddziału lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej albo zmianą profilu tego oddziału, jednostki lub komórki. Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców.

Minimalne normy ustala się co najmniej raz na trzy lata, zaś te ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 r. Oznacza to nałożenie na podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami obowiązku zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sytuacji, kiedy nie zostaną spełnione minimalne normy zatrudnienia, zaś w przypadku zatrudniania większej niż wymagana przepisami liczby personelu może dochodzić do redukcji zatrudnienia.