– Prognozujemy, że z proponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tysiące jednostek. To powinno doprowadzić do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 milionów złotych¬ – powiedziała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.

Uproszczenia zawarte w projekcie, wynikające z dyrektywy unijnej, obejmują między innymi możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (czyli uproszczonego bilansu czy rachunku zysków i strat, bez konieczności sporządzania sprawozdania z działalności) czy zwolnienie z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, nawet w przypadku gdy sprawozdanie finansowe jednostki mikro będzie podlegać obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Ponadto jednostki mikro nie będą stosowały wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.
Objęte projektem ustawy są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone). Jednostki te, aby skorzystać z uproszczeń w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie mogą przekroczyć dwóch z trzech następujących kryteriów: suma bilansowa 1,5 mln zł; przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów wysokości 3 mln zł; przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 10 osób.

- Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu  jednostek mikro. Na liście mogą się znaleźć między innymi stowarzyszenia, związki zawodowe, izby gospodarcze i fundacje. Planujemy również włączenie do katalogu innych osób prawnych oraz osób fizycznych. Wymagane kryteria w stosunku do nich zostały dokładnie określone w projekcie – wyjaśniła wiceminister Podedworna-Tarnowska.

Ułatwienia powinny mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Wyjątkiem będą jednostki (m.in. organizacje pożytku publicznego), dla których wprowadzenie zmian wymaga dostosowania informatycznych systemów sprawozdawczości – te będzie obowiązywał dwuletni okres przejściowy.

Podstawowe obszary rachunkowości podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych, prezentowana jest w książce „Rachunkowość podmiotów leczniczych”, wydanej przez Wolters Kluwer.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.


Oprac. Magdalena Okoniewska