Niemniej jednak z powodu powtarzających się sygnałów dotyczących braku podstaw prawnych do takiego działania, Ministerstwo przychyliło się do stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych, co do konieczności uregulowania w przepisach rangi ustawowej zasad i zakresu udostępniania tego typu danych i podjęło działania w tym kierunku.

MEN poinformował też, że z uwagi na złożoność zagadnienia i wątpliwości, które się pojawiły w związku z przygotowaniem szczegółowych rozwiązań legislacyjnych, zmierzających do rozwiązania tego problemu, zwrócono się o zajęcie w tej sprawie stanowiska przez Rządowe Centrum Legislacji. Centrum odpowiedziało, że konieczne jest doprecyzowanie rozwiązań dotyczących zakresu i organizacji świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, co leży w gestii Ministerstwa Zdrowia. Minister edukacji narodowej zwróci się więc do ministra zdrowia o kontynuowanie prac zmierzających do wypracowania szczegółowych rozwiązań prawnych, deklarując gotowość współpracy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczyło kwestii przekazywania przez dyrektorów szkół danych osobowych uczniów podmiotom realizującym świadczenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Kierując się prawem dzieci i młodzieży do świadczeń profilaktycznych opieki zdrowotnej, w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska prosiła o przyjrzenie się problemowi w zakresie przekazywania podmiotom leczniczym przez dyrektorów placówek oświatowych danych osobowych uczniów z uwagi na obowiązujące przepisy o ich ochronie.