W 2016 roku informatyzacja ze środków unijnych w ramach RPO WM będzie dotyczyć  e-kultury, e-zdrowia i e-edukacji.  Poza tymi naborami dofinansowane (119,09 mln zł) zostaną projekty dotyczące e-usług prowadzone w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – dotyczące strategii ZIT, obejmującej Warszawę i 39 gmin wokół.

Na projekty B+R (badania prowadzone przez firmy samodzielnie lub we współpracy z jednostką naukową), tworzenie odpowiedniego do tego zaplecza (zarówno aparaturę, sprzęt, jak i technologię) oraz na poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych przewidzianych jest 234,84 mln zł wsparcia.

- Jeszcze w tym roku uruchomimy konkurs dla przedsiębiorców na bony na projekty badawczo-rozwojowe, a także nabory skierowane do samorządów, w których będzie można zdobyć środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – mówi p.o. dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Wsparcie będzie dotyczyło także rewitalizacji obszarów zdegradowanych, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego czy ratowania zabytków lokalnych. Na wsparcie będą mogły liczyć ochotnicze straże pożarne, uczelnie i samorządy.

Czytaj: Prezydent podpisał nowelizację ustawy w sprawie platformy e-zdrowie>>>

Środki unijne będą przeznaczone między innymi dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowę społeczeństwa informacyjnego, gospodarkę niskoemisyjną, odnawialne źródła energii czy działania prospołeczne. W sumie naborów i konkursów będzie kilkadziesiąt.

Już w pierwszym kwartale 2016 roku ma się pojawić 12 konkursów. Wśród nich dotyczące wsparcia inicjatyw ważnych społecznie – tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacji na edukację dorosłych (oba w lutym) oraz dofinansowania do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (w marcu).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\