W dniu 1 grudnia 2014 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych mają pomóc w lepszym identyfikowaniu potrzeb zdrowotnych poszczególnych regionów kraju, a także zapewnić lepsze prowadzenie okresowych ocen skuteczności podejmowanych działań oraz zmniejszyć nierówność w zdrowiu.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych ma się składać z części opisujących sytuację demograficzną i epidemiologiczną, stan infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystanie, a także prognozę potrzeb zdrowotnych. Ich tworzeniem mają zająć się wojewodowie, zaś jej treść będzie obejmowała analizę dla poszczególnych powiatów. Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych utworzą mapy regionalne uzupełnione o analizę świadczeń udzielanych w poszczególnych województwach. W części demograficznej zawarta będzie analiza liczby ludności z uwzględnieniem płci, wieku, liczby urodzeń czy zagęszczenia ludności. Ma to pozwolić na dokonanie opisu populacji wystawionej na ryzyko. Część dotycząca infrastruktury medycznej zawierać będzie informacje o liczbie świadczeniodawców z podziałem zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Mapa będzie również składała się z analizy udzielonych świadczeń według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, co ma pozwolić na określenie przeciętnego profilu analizowanej jednostki i identyfikację podmiotów o strukturze odbiegającej od przeciętnego poziomu w województwie lub kraju. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, istotnym elementem map potrzeb zdrowotnych będzie analiza migracji pacjentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami podziału terytorialnego państwa. Mapy będą zawierały również elementy prognozy, które obejmą prognozy epidemiologii oraz wynikającego z płynących potrzeb zapotrzebowania na infrastrukturę medyczną. Wyniki wskazanych prognoz wraz z dostępnymi prognozami demograficznymi będą wykorzystane do określenia spodziewanej wielkości populacji narażonej na ryzyko.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 grudnia 2014 r.