Działania edukacyjne powinny dotyczyć  zdrowia psychicznego i  aktywności intelektualnej, profilaktyki typowych chorób wieku starszego, unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym, prawidłowego żywienia dostosowanego do zmieniającego się organizmu starszego człowieka, znaczenia aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności oraz  zastosowania najnowszych technologii na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia, w tym systemu teleopieki (w konsultacji lub z bezpośrednim udziałem ekspertów w tym zakresie).

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)  oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2015 r., poz.1393 z późn.zm.), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.


Źródło: www.malopolska.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]