Zarząd województwa lubuskiego dokonał podziału środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W roku 2016 dofinansowanie na roboty budowalne między innymi w obiektach pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury i sportu, a także w obiektach administracyjnych, otrzymają 24 podmioty. Jedno z przedsięwzięć to rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologicznego - Kardiologicznego w Torzymiu. 

Wszystkie inwestycje zakładają likwidację barier architektonicznych. Realizacja projektów wpłynie na poprawę infrastruktury rehabilitacyjnej województwa lubuskiego w zakresie organizacyjnym, leczniczym, psychologicznym, szkoleniowym, edukacyjnym i społecznym.

Czytaj:  NIK: samorządy nie powinny finansować rehabilitacji leczniczej>>>

Województwo lubuskie udziela dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 50 procent kosztów realizacji inwestycji, zależnie od tego czy beneficjent jest lub nie jest przedsiębiorcą. Pozostałe koszty inwestycji ponosi beneficjent ze środków własnych lub uzyskanych z innych źródeł.

Do zadań samorządu województwa, realizowanych w ramach ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), należy między innymi dofinansowanie robot budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.