Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian jakie wprowadziła do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa refundacyjna.
Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r. i zastąpi w całości obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (Dz. U. Nr 231, poz. 2327).
Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 5 grudnia.

Źródło: www.mz.gov.pl