Wynika to z faktu, że zgodnie z propozycjami możliwość odwołania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej będzie ograniczona do dnia składania ofert. Zastrzeżenie takie będzie musiało być zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, do kiedy płatnik publiczny ma możliwość zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Według przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan projekt upraszcza też sposób komunikacji pomiędzy stronami poprzez dopuszczenie (za zgodą oferenta) na przesyłanie oświadczeń i zawiadomień przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeden z wprowadzanych elementów deregulacyjnych to wskazanie wprost, że komisja konkursowa nie może żądać od stron postępowania przekazywania danych i informacji, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia albo inne organy publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp.

Rozporządzenie jest na etapie konsultacji społecznych, które potrwają do 23 października 2016 roku.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl