- Postulujemy wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych w ramach opłacanej składki. Limitowanie świadczeń bądź określenie koszyka gwarantowanego przez państwo, o ile oparte na obiektywnych i racjonalnych zasadach, jest nie tylko w pełni zgodne z Konstytucją, ale jest również dużo uczciwsze wobec obywateli. Koniecznym staje się zatem takie doprecyzowanie koszyka, aby każdy pacjent wiedział na co może liczyć ze środków publicznych - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Niezbędne jest również, według Konfederacji,  wprowadzenie stopniowego współpłacenia za świadczenia, przy pozostawieniu prawa do całkowicie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla niektórych grup społecznych - co jest w zgodzie z zasadą solidaryzmu społecznego.

Dodatkowo, z uwagi na ograniczoną pulę pieniędzy publicznych, konieczne staje się stworzenie przyjaznych ram prawnych do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Pomimo braku kultury ubezpieczeniowej Polacy coraz częściej zauważają konieczność dopłacania do określonych świadczeń - i to jest wysoki odsetek wydatków tzw. „out-of-pocket".

Czytaj: Lewiatan postuluje podział na świadczenia zdrowotne publiczne i prywatne >>>

Według Konfederacji istnieje też pilna potrzeba zmian odnoszących się do określenia zasad kontraktowania i zwiększenia ich efektywności. Pod pojęciem efektywności kontraktowania mieści się określenie realnego koszyka świadczeń zdrowotnych opartego na zasadzie solidaryzmu społecznego oraz wprowadzenie jasnych i przejrzystych procedur zawierania umów pomiędzy płatnikiem a podmiotem leczniczym i oparte na tej umowie przejrzyste zasady kontroli i oceny jakości podmiotów leczniczych.

Według Lewiatana efektywność kontraktowania to jasne i przejrzyste procedury zawierania umów pomiędzy płatnikiem a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych. 

„Przystępując do konkursu podmioty lecznicze powinny znać kryteria oceny ofert, wiedzieć jakie są oczekiwania w zakresie minimalnych warunków do zawarcia umowy. Wszelkie warunki podwyższające ten standard powinny być odnotowywane jako dodatkowy punkt. Zwiększy to konkurencyjność na rynku, a przestanie mieć znaczenie, kto jest założycielem danej placówki” – czytamy w stanowisku Konfederacji. 

- Obecnie pacjent nie może otrzymać opieki farmaceutycznej ani żadnej informacji zewnętrznej dotyczącej danej apteki. A te placówki z powodzeniem mogłyby realizować programy zdrowotne, profilaktyczne, zapewnić dostęp do podstawowych badań profilaktycznych i przesiewowych. Dodatkowo zwiększona dostępność leków w placówkach obrotu pozaaptecznego, niestety napędza ich spożycie. Już dziś problem nadmiernego zużycia leków i innych produktów parafarmaceutycznych plasuje Polskę w niechlubnej czołówce państw, w których istnieje najwyższa sprzedaż w tym segmencie - dodaje dr Dobrawa Biadun.

Według ekspertki obecne działania w odniesieniu do leków skupiają się wyłącznie na obniżaniu cen produktów podlegających refundacji w celu zmniejszenia obciążeń płatnika publicznego. W pozostałym zakresie państwo zupełnie nie zwraca uwagi na siłę, którą w Polsce jest przemysł farmaceutyczny.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że szczególne znaczenie dla poprawy jakości zdrowotnej Polaków ma wzmocnienie innowacyjności, którą w ochronie zdrowia jest przede wszystkim dostęp do nowoczesnych leków czy aparatury medycznej. Krajowy przemysł farmaceutyczny to gwarant ciągłości dostaw i dostępności leków dla pacjentów i to przy zachowaniu umiarkowanych cen.