Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z wnioskiem o ujednolicenie zasad obliczania średniej ocen ze studiów, tak aby absolwenci kończący różne uczelnie mieli ją ustalaną w jednakowy sposób.

Rada przytacza § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 474), zgodnie z którym kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią ocen.

Z przepisu wynika więc, że średnia ocen decyduje o kolejności skierowania na staż podyplomowy absolwentów studiów lekarskich i lekarsko–dentystycznych.

„Osoby o wyższej średniej ocen mają pierwszeństwo wyboru podmiotu szkolącego, a osoby o niższej średniej muszą liczyć się ze skierowaniem nawet do odległych od miejsca zamieszkania placówek medycznych. Stosowanie przez uczelnie medyczne niejednolitych zasad obliczania średniej ocen powoduje, że osiągane przez absolwentów wyniki na poszczególnych uczelniach nie są porównywalne” – napisał prezes Rady.

Ze stanowiska wynika też, że do Naczelnej Rady Lekarskiej napływają informacje, że uczelnie medyczne w sposób niejednolity obliczają średnią ocen ze studiów.

„Różnice ujawniają się szczególnie w zakresie sposobu wliczania do średniej egzaminów poprawkowych oraz ocen z zaliczeń. Zdaniem samorządu lekarskiego przy obliczaniu średniej ocen nie powinno się pomijać egzaminów zakończonych oceną niedostateczną. Pomijanie faktu, że ocena pozytywna z egzaminu została uzyskania w toku egzaminu poprawkowego odbiega od zasad obiektywnego rankingowania absolwentów” – argumentuje Rada.

„Mając na uwadze zgłoszone powyżej okoliczności, w trosce o sprawiedliwy dostęp do miejsc szkoleniowych, proszę o podjęcie inicjatywy zmierzającej do ujednolicenia sposobu obliczania średniej ocen." – pisze Maciej Hamankiewicz w liście do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 9 lutego 2015 r.