Pytanie
 
Czy lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym, występujący w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej jako obwiniony, ma prawo wystąpić osobiście z wnioskiem do podmiotu leczniczego o udostępnienie archiwalnej dokumentacji medycznej pacjenta (pokrzywdzonego)?
Lekarz w chwili obecnej nie jest zatrudniony w podmiocie leczniczym, nie posiada również stosownego upoważnienia pacjenta do udostępnienia jego dokumentacji medycznej.
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lekarz będący obwinionym w toku postępowania dyscyplinarnego, niezatrudniony w podmiocie leczniczym, nieposiadający upoważnienia pacjenta i niepotrzebujący takiego wglądu na cele związane z kontynuacją udzielania świadczeń zdrowotnych, nie ma prawa do żądania wydania mu kopii ani udzielenia wglądu w dokumentację pacjenta.


Uzasadnienie
 
Odpowiadając na zadane pytanie należy dodatkowo wyjaśnić, że postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy zostało uregulowane w ustawie z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich - dalej. Przepis art. 112 pkt 1 u.i.l. w zakresie odrębnie nieuregulowanym, odsyła do odpowiedniego stosowania ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego - dalej k.p.k., w zakresie dotyczącym postępowania uproszczonego. Z kolei art. 468 k.p.k., znajdujący się w rozdziale dotyczącym postępowania uproszczonego stanowi, że w postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy o postępowaniu uproszczonym nie stanowią inaczej.

Zgodnie z treścią art. 167 k.p.k., obwiniony ma prawo do zgłaszania wniosków dowodowych w toku postępowania (na przykład wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka, wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu). Wobec tego, lekarz będący obwinionym może złożyć wniosek w toku postępowania o dopuszczenie dowodu z dokumentacji medycznej pokrzywdzonego za dany przez siebie wskazany okres. W przypadku uwzględnienia wniosku, to rzecznik wystąpi do podmiotu leczniczego o przesłanie kopii lub oryginałów dokumentacji medycznej. Lekarz natomiast ma prawo wglądu do akt postępowania oraz prawo do sporządzania z nich odpisów lub kopii. Prawo to wynika z art. 156 k.p.k., który stanowi o dostępie do akt postępowania wyjaśniającego przed sądem lekarskim, wobec czego będzie mógł się on zapoznać z treścią przesłanej do akt dokumentacji medycznej.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.