Komunikat jest odpowiedzią na zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia wątpliwości przedstawiane przez organizacje pacjentów (Porozumienie 1 Czerwca) w ramach prowadzonego dialogu społecznego, dotyczące interpretacji właściwego stosowania ordynacji lekarskiej. NFZ przypomina, że zaświadczenia o chorobie przewlekłej wydane przez lekarzy niebędącymi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, stanowią dokument wystarczający do wypisania pacjentowi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalistę leku refundowanego.

Jak zaznaczono w komunikacie w związku z powszechnością obowiązywania przepisów prawa dotyczących zasad wykonywania zawodu lekarza, zasad dokumentowania udzielanych świadczeń (w tym ordynacji lekarskiej, w wyniku której następuje leczenie farmakologiczne lekami refundowanymi) oraz praw pacjenta, Fundusz nie znajduje podstaw do kwestionowania wartości merytorycznej odpowiednio autoryzowanych zaświadczeń i informacji - dotyczących ustalonego rozpoznania, wykonanych badań, zastosowanego leczenia oraz zaleceń do dalszego postępowania, wydanych pacjentowi przez lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zgodnie z posiadaną specjalizacją w ramach działalności podmiotu leczniczego albo praktyki zawodowej, które nie mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie - przedłożonych przez pacjenta lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, celem zapoznania się z ich treścią.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien wziąć pod uwagę informacje przedłożone przez pacjenta, w związku z wykonaniem badania podmiotowego, oraz włączyć je do dokumentacji medycznej pacjenta. Spełnienie przez lekarza wyżej przedstawionych warunków ordynacji lekarskiej nie może skutkować kwestionowaniem prawidłowo wystawionych i realizowanych recept lekarskich.

Opracowanie: Ewelina Wójcik

Źródło: www.nfz-szczecin.pl,